Crafts by RO

Instagram
Facebook

Crafts by Ro- ն հիմնադրվել է 2021թ.։ Լինելով երկու բալիկների մայրիկ, որոշեցի նրանց համար ձեռագործ խաղալիքներ ստեղծել։ Ընթացքում հասկացա, որ գործելը, նոր կերպարներ, խաղեր և խաղալիքներ ստեղծելը, որոնք ոչ միայն ձեռագործ են, այն նաև անվտանգ, երջանկացնում է ինձ Մեր կարգախոսն է հոգ տանել երեխաների մասին՝ հոգալով նաև մայր բնության մասին։

Ժամանակի ընթացքում ստացա բիզնես գիտելիքներ, ստացա խաղալիքների սերտիֆիկատ, որը ՀՀ-ում առաջին 0+ սերտիֆիկատն է։ Ապա նաև գեղեցիկ փաթեթավորում ստացան մեր խաղալիքները։
Մենք հոգ եք տանում, որ ձեր երեխաները ունենան սիրով ստեղծված խաղալիքներ։ Ընտրելով մեր խաղալիքները՝ դուք ընտրում եք բնական արտադրանք։
_______________________________________________

Crafts by Ro был основан в 2021 году. Будучи мамой двоих, я решила создать игрушки ручной работы для своих детей. В процессе я понял, что создание новых персонажей, игр и игрушек, которые не только сделаны вручную, но и безопасны, доставляют мне удовольствие. Наш девиз – заботиться о детях, одновременно заботясь о матери-природе.

Со временем я приобрела бизнес-знания, получила сертификат на производство игрушек, который является первым сертификатом 0+ в РА. Также наши игрушки получили красивую упаковку. Мы заботимся о том, чтобы у ваших детей были игрушки, сделанные с любовью. Выбирая наши игрушки, вы выбираете натуральный продукт.
_______________________________________________

Established in 2021, Crafts by Ro was born from a mother's love for her two children, inspiring her to craft handmade toys. In the process, I realized that creating new characters, games and toys that are not only handmade, but also safe brings me joy. At Crafts by Ro, our motto is to take care of children while taking care of mother nature.

Over time, I acquired business knowledge and received a certificate for toy production, which is the first 0+ certificate in Armenia. We take pride in offering toys crafted with love to ensure your children engage with products that are made with warmth and care. By selecting our toys, you're opting for a natural product.